Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke upravuje právny vzťah medzi dlžníkov a veriteľom. Tento dokument obsahuje informácie o tom, že veriteľ prenecháva dlžníkovi veci určené podľa druhu, pričom dlžník sa zaväzuje vrátiť dlžníkovi v stanovenej dobe veci rovnakého druhu. Najviac požičiavanými vecami sú samozrejme peniaze, a zmluva o pôžičke sa vo veľkej väčšine týka práve peňazí, no všeobecne sa môže jednať o čokoľvek iné.

Identifikácia zmluvných strán

Aby zmluva o pôžičke bola platná, musí samozrejme obsahovať osobné údaje oboch zmluvných strán, teda dlžníka a veriteľa, potrebné na ich identifikáciu. V oboch prípadoch sa môže jednať o fyzickú či právnickú osobu, pričom v prípade fyzickej osoby je dôležitá skutočnosť, či sa jedná o podnikateľa alebo nie. Fyzické osoby nepodnikatelia sa v zmluve identifikujú spravidla menom, dátumom narodenia a bydliskom, zatiaľ čo podnikateľské subjekty hlavne menom, sídlom a identifikačným číslom.

Predmet pôžičky

Zmluva o pôžičke by nebola kompletná ani bez stanovenia požičiavanej veci. V zmluve musí byť uvedený druh požičiavanej veci a jej množstvo, v prípade peňazí je potrebné špecifikovať aj menu. Okrem toho je v zmluve uvedený aj spôsob poskytnutia pôžičky. V prípade peňazí sa väčšinou jedná o predanie v hotovosti či o úhradu na v zmluve určený bankový účet.

Vrátenie dlhu a úrok

Dôležité je aj vrátenie dlhu, ktoré je určené hlavne dátumom a miestom či spôsobom. V prípade peňazí môže byť v zmluve o pôžičke stanovený aj zmluvný úrok, ktorý sa dlžník okrem samotnej istiny zaväzuje podľa stanovených podmienok vrátiť. Vrátenie dlhu môže byť vykonané jednorazovo, avšak v zmluve o pôžičke je možné určiť aj splátkový kalendár.

Ďalší obsah zmluvy

Ako všetci vieme, dlžníci sa niekedy dostávajú do finančných problémov, ktoré im znemožňujú riadne splácanie požičaných peňazí či čohokoľvek iného. To platí nie len pri pôžičkách od bankových či nebankových spoločností, ale napríklad aj pri požičiavaní si od rodiny či známych, teda v prípadoch, kedy si môžete zmluvu o pôžičke vytvoriť sami. Preto sa v zmluve o pôžičke spravidla stanovujú úroky z omeškania podľa špecifikácií nachádzajúcich sa v Občianskom zákonníku. Súčasťou zmluvy o pôžičke bývajú aj ďalšie ustanovenia, ktoré sa týkajú prevažne identifikácie osôb, spôsobe riešenia sporov a ďalších dôležitých údajov.

Zmluva o pôžičke je dôležitým dokumentom, ktorý je dobré zhotoviť pri každom požičiavaní peňazí či iných vecí. O ľuďoch si často myslíme, že sú dôveryhodní, no mnohé dobre vzťahy skončili práve kvôli peniazom. Je preto dobré mať jasne stanovené zmluvné podmienky a úradný dokument, ktorý jasne špecifikuje práva a povinnosti oboch zúčastnených strán. Práve na to existuje zmluva o pôžičke.

Dôležité je podotknúť, že rozlišujeme zmluvu o pôžičke a zmluvu o úvere. Zmluva o pôžičke je špecifikovaná v Občianskom zákonníku, zatiaľ čo zmluvu o úvere spravuje Obchodný zákonník.

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Vaša emailová adresa nebude zobrazovaná.